EPSI Montpellier
2
0
EPSI Bordeaux
EPSI Montpellier
2
EPSI Bordeaux
0
Name
Punkte
EPSI Montpellier
Sieg
EPSI Bordeaux
Niederlage
Name
Punkte
EPSI Montpellier
Sieg
EPSI Bordeaux
Niederlage