Bitwa o Freljord

Bitwa o Freljord

By GRY-Online S.A.
Online
Description
Reguły turnieju
1. Turniej rozgrywany będzie w trybie 1v1 na serwerze EUNE.
2. Maksymalna liczba uczestników wynosi 32 graczy.
3. Każdy członek drużyny powinien posiadać konto na platformie Toornament.
4. Uczestnicy zostaną wybrani według kolejności zgłoszeń 16 maja do godz. 22:00.
5. Zaakceptowani uczestnicy mają obowiązek potwierdzić swój udział 17 maja od godz. 7:00 do 17:00 poprzez użycie opcji Check-in na platformie Toornament.
6. Turniej startuje o godz. 18:00, a uczestnicy mają obowiązek pojawienia się na Discordzie o godz. 17:40.
7. Uczestnicy rozgrywek mają obowiązek zaraportowania wyników spotkań poprzez platformę Toornament.
8. Przebieg poszczególnych faz turnieju:
• 1/16 finałów – start godz. 18:00, zaraportowanie wyników do godz. 18:50
• 1/8 finałów – start godz. 19:00, zaraportowanie wyników do godz. 18:50
• Ćwierćfinały, półfinały i finał – start godz. 20:00.
Najważniejsze terminy
• Początek rejestracji: 14 maja
• Koniec rejestracji: 16 maja 19:00
• Ogłoszenie uczestników: 16 maja 22:00
• Etap Check-in: 17 maja od 7:00 do 17:00
• Start wydarzenia: 17 maja, godz. 18:00 (obowiązkowe zgłoszenie na Discordzie do godz. 17:40)
Timezone
Europe/Warsaw (UTC+02:00)
Contact
Join Discord
Prize
Nagrody:
- I miejsce 150zł nagrody
- II miejsce 100zł nagrody
- III/IV miejsce 50zł nagrody
Rules
1. Ogólne
1.1 Organizatorem Konkursu jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).
1.2 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
1.3 Regulamin – poprzez rejestrację każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.
1.4 Sędzia – sędzia zawsze ma ostatnie słowo. Kierując się zasadami fair play sędzia może podejmować akcje nie opisane w regulaminie.
1.5 Zachowanie – każdy uczestnik zobowiązany jest do traktowania innych graczy z szacunkiem. Zabronione są wszelkie formy obrażania/nękania innych graczy. Uczestnicy nie przestrzegający tej zasady mogą zostać wykluczeni z udziału w turnieju.
1.6 Anulowanie turnieju – w przypadku niewystarczającej liczby uczestników organizator ma prawo anulować turniej.

2. Uczestnicy
2.1 Wymagania – każdy uczestnik turnieju musi być posiadaczem konta League of Legends.
2.2 Identyfikacja – uczestnik musi posiadać unikalną nazwę użytkownika w League of Legends.
2.3 Zabronione jest jakiekolwiek obrażanie innych uczestników turniejów oraz posiadanie obraźliwej lub wulgarnej ksywki lub nazwy.

3. Czas trwania turnieju
3.1 Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w okresie od 14 do 16 maja 2018 roku do godz. 17:00.
3.2 Turniej odbędzie się w dniu 17 maja.

4. Format turnieju
4.1 Serwer i tryb – turniej rozgrywany jest w trybie 1vs1 na mapie Howling Abyss na serwerze EUNE.
4.2 Liczba uczestników – w turnieju może brać udział maksymalnie 32 graczy.
4.3 Format - drabinka w systemie pojedynczej eliminacji (przegrany odpada), a same mecze do 1 wygranej. Wyjątek stanowi finał rozgrywany do dwóch wygranych.

5. Zasady meczów
5.1 Mapa – Howling Abyss.
5.2 Zakładanie meczu - mecz będzie zakładany przez samych zawodników po otrzymaniu kodu turniejowego od organizatora.
5.3 Serwer – EUNE.
5.4 Banowanie – każdy ma możliwość zbanowania trzech postaci. Robi to poprzez wypisanie banowanych postaci na chacie w lobby.
5.5 Wygrana – mecz wygrywa gracz, który jako pierwszy spełni jeden z następujących warunków:
- zabije przeciwnika
- zniszczy wieżę przeciwnika
- wykona 100 „last hitów” na minionach przeciwnika
6. Przebieg turnieju
6.1 W przypadku nieobecności jednego z zespołów, jego rywale wygrywają mecz walkowerem.
6.2 Uczestnicy rozgrywek mają obowiązek zaraportowania wyników spotkań poprzez platformę Toornament. Na kompletny raport składają się: zaznaczenie wyniku oraz punktacji. W przypadku sprzeciwu jednej ze stron, należy udostępnić screenshot z wynikiem. Obie strony powinny zawsze zapisywać i przechowywać screenshoty z wynikami przez czas trwania turnieju.
6.3 Przebieg poszczególnych faz turnieju:
• 1/16 finałów – start godz. 18:00, zaraportowanie wyników do godz. 18:50
• 1/8 finałów – start godz. 19:00, zaraportowanie wyników do godz. 19:50
• Ćwierćfinały, półfinały i finały – start godz. 20:00. Mecze muszą być rozgrywane po kolei z udziałem komentatora.

7. Problemy techniczne i oszustwa
7.1 Restart może nastąpić tylko za zgodą administratora i tylko w przypadkach problemów natury technicznej.
7.2 Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry oraz stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych ułatwiających rozgrywkę. Gracz który złamie którykolwiek z tych zasad, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z turnieju.

8. Streaming
8.1 Każdy z uczestników turnieju ma prawo do streamowania swojej rozgrywki.
8.2 Akceptując regulamin uczestnicy zgadzają się na możliwość streamowania ich meczów przez organizatorów.
8.3 Wszystkie mecze od ćwierćfinałów będą streamowane na oficjalnym kanale Twitch turnieju.

9. Nagrody
9.1 Przewidziane są nagrody dla graczy, którzy zajęli pierwsze cztery miejsca.
9.2 Nagrody:
- I miejsce 150zł nagrody
- II miejsce 100zł nagrody
- III/IV miejsce 50zł nagrody
9.3 Nagrody – uczestnicy turnieju, którzy zajęli miejsca premiowane nagrodami, w ciągu 3 dni od zakończenia turnieju otrzymają prośbę o wysłanie na określony adres swoich danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Prośba ta zostanie wysłana na adres e-mail powiązany z ich kontem na platformie Toornament. Na przesłanie wymaganych informacji mają 20 dni. Po ich upływie nagrody przepadają. Organizator zobowiązuje się na przekazania nagród w ciągu 14 dni od otrzymania niezbędnych danych od uczestnika turnieju.

10. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
10.1 W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 z dopiskiem ,,Konkurs „Bitwa o Freljord” – Reklamacja’’. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
10.2 Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.
10.3 Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane ze względu na sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

11. Dane osobowe
11.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11.2 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz umieszczenie ich w informatyczne bazie danych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu;
b. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

13. Postanowienia końcowe
13.1 Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://www.toornament.com/tournaments/1445250275328868352/information
13.2 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: uwagi@gry-online.pl
13.3 Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.