GRYOnline.pl Battle Royale #4

GRYOnline.pl Battle Royale #4

By Gry-OnLine S.A.
Online
Description
"GRYOnline.pl Battle Royale #4" to turniej w grze Fortnite: Battle Royale organizowany przez portal GRYOnline.pl.

-- Podstawowe informacje --
1. Uczestnicy zostaną wybrani według kolejności zgłoszeń.
2. Turniej rozgrywany będzie w trybie Solo na serwerze europejskim.
3. Rozegrane będą trzy mecze.
4. Maksymalna liczba uczestników wynosi 98 osób.
5. Zwycięzcy każdej mapy otrzymają nagrodę.

1. Przebieg turnieju
1.1 Dnia 26 sierpnia 2018 roku spośród zarejestrowanych użytkowników wybrani zostaną uczestnicy turnieju. Reszta graczy trafi na listę rezerwowych.
1.2 Dnia 27 sierpnia 2018 roku od 7:00 do 17:00 wystartuje etap Check-in. Wszyscy wybrani uczestnicy muszą w tym czasie potwierdzić swój udział przez platformę Toornament. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, na jego miejsce wybrane zostaną osoba z listy rezerwowych.
1.3 Po zakończeniu etapu Check-in zawodnicy powinni udać się na Discorda GRYOnline.pl, gdzie otrzymają odpowiednią rolę i hasło do gry.

-- Najważniejsze terminy --
Początek rejestracji - 22 sierpnia
Koniec rejestracji - 26 sierpnia godz. 19:00
Ogłoszenie uczestników - 26 sierpnia do godz. 22:00
Start wydarzenia - 27 sierpnia godz. 19:00
Structure
Structure to be determined.
Timezone
Europe/Warsaw (UTC+02:00)
Contact
Join Discord
Prize
Każdy zwycięzca mapy otrzyma nagrodę od SteelSeries:
I mapa - SteelSeries Rival 310
II mapa - SteelSeries Apex Artic 3
III mapa - SteelSeries Apex 150
Rules
1. Ogólne
1.1 Organizatorem Konkursu jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).
1.2 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
1.3 Regulamin – poprzez rejestrację każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.
1.4 Sędzia – sędzia zawsze ma ostatnie słowo. Kierując się zasadami fair play sędzia może podejmować akcje nie opisane w regulaminie.
1.5 Zachowanie – każdy uczestnik zobowiązany jest do traktowania innych graczy z szacunkiem. Zabronione są wszelkie formy obrażania/nękania innych graczy. Uczestnicy nie przestrzegający tej zasady mogą zostać wykluczeni z udziału w turnieju.
1.6 Anulowanie turnieju – w przypadku niewystarczającej liczby uczestników organizator ma prawo anulować turniej.

2. Uczestnicy
2.1 Wymagania – każdy uczestnik turnieju musi być posiadaczem konta do gry Fortnite.
2.2 Identyfikacja – uczestnik musi posiadać unikalne Epic ID umożliwiającą jego identyfikację.

3. Format turnieju
3.1 Platforma sprzętowa i tryb – turniej rozgrywany jest w trybie SOLO na PC.
3.2 Liczba uczestników – w turnieju może brać udział maksymalnie 98 zawodników.
3.3 Liczba map - trzy.

4. Zasady meczów
4.1 Wszystkie mecze będą rozgrywane na serwerze europejskim.
4.2 Uczestnicy otrzymają specjalne kody turniejowe przez Discorda.

5. Problemy techniczne i oszustwa
5.1 Restart może nastąpić tylko za zgodą administratora i tylko w przypadkach problemów natury technicznej.
5.2 Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry oraz stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych ułatwiających rozgrywkę. Gracz który złamie którykolwiek z tych zasad, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z turnieju.
5.3 W trybie solo zabroniona jest wszelka forma współpracy między graczami i pomaganie sobie nawzajem. Wykrycie takiego zachowania będzie skutkowało wykluczeniem z turnieju.

6. Streaming
6.1 Każdy z uczestników turnieju ma prawo do streamowania swojej rozgrywki, ale z obowiązkowym opóźnieniem streama wynoszącym minimum 60 sekund.
6.2 Akceptując regulamin uczestnicy zgadzają się na możliwość streamowania ich meczów przez organizatorów.

7. Nagrody
7.1 Nagrody – uczestnicy turniejów kwalifikacyjnych, którzy zajęli miejsca premiowane nagrodami, w ciągu 3 dni od zakończenia turnieju otrzymają prośbę o wysłanie na określony adres swoich danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Prośba ta zostanie wysłana na adres e-mail powiązany z ich kontem na platformie Toornament. Na przesłanie wymaganych informacji mają 20 dni. Po ich upływie nagrody przepadają. Organizator zobowiązuje się na przekazania nagród w ciągu 14 dni od otrzymania niezbędnych danych od uczestnika turnieju. W przypadku nieodebrania nagrody po 14 dniach od pierwszej próby dostarczenia, nagroda przepada.

8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
8.1 W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 z dopiskiem ,,Turniej GRYOnline.pl Battle Royale #3 – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
8.2 Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.
8.3 Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane ze względu na sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

9. Dane osobowe
9.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9.2 Akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz umieszczenie ich w informatyczne bazie danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu i na potrzeby prowadzonego przez organizatora rankingu Friendly Fire. Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi udział w Turnieju. Każdy uczestnik oświadcza, że został/-ła poinformowany/-na o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych, prawie do ich modyfikacji, prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także o tym, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Oświadczenie złożone zostało dobrowolnie.
9.3 Akceptując regulamin uczestnik turnieju wyraża nieodpłatnie zgodę na utrwalanie w jakiejkolwiek formie swojego wizerunku lub głosu oraz wykorzystanie swojego wizerunku lub głosu przez Twitch Interactive, Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki, które obejmuje w szczególności prawo do używania, edytowania, adaptowania, publikowania, przesyłania strumieniowego, kopiowania, wyświetlania, wykonywania, transmitowania, nadawania i wykorzystywania w inny sposób mojego wizerunku lub głosu. Wykorzystanie mojego wizerunku lub głosu może następować w całości lub w części, samodzielnie lub w połączeniu z innym materiałem, w dowolnym i wszystkich mediach znanych obecnie lub dalej opracowywanych, na stałe na całym świecie, w celach handlowych, reklamowych, promocyjnych lub jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez dodatkowej rekompensaty, wynagrodzenia, zawiadomienia lub zgody, w granicach prawem dopuszczalnym.
9.4 Akceptując regulamin uczestnik turnieju wyraża nieodpłatnie zgodę na utrwalanie w jakiejkolwiek formie mojego wizerunku lub głosu oraz wykorzystanie mojego wizerunku lub głosu przez GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie, w celach reklamowych, promocyjnych Turnieju, bez dodatkowej rekompensaty, wynagrodzenia, zawiadomienia lub zgody, w granicach prawem dopuszczalnym.
a) udostępnianie oraz przetwarzanie wizerunku finalisty w późniejszych podsumowaniach wydarzenia oraz celach marketingowych GRY-Online S.A. (z zastrzeżeniem, że uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć lub nagrań z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą);
b) prezentację (w celach marketingowych oraz raportowych) wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli sesji fotograficznych i nagrań wideo (podczas występów scenicznych i poza nimi) w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym: drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach;
c) oświadczenie, że zdjęcia i nagrania utrwalające wizerunek finalisty stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów - z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom, a wspomnianych w podpunkcie b. Jednocześnie autor zrzeknie się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z jego wizerunkiem;
Wyrażone zgody można wycofać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: uwagi@gry-online.pl.
9.5 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRY-ONLINE SA ul. Zapolskiej 16A 30-126 Kraków
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gy-online.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz nasi Zaufani Partnerzy.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu.
b. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

11. Postanowienia końcowe
11.1 Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://www.toornament.com/tournaments/1458049503799508992/information.
11.2 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: uwagi@gry-online.pl.
11.3 Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.