Monazamolomo
10
120
Exodia Tut Tut Pouet Pouet
Monazamolomo
10
Exodia Tut Tut Pouet Pouet
120
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
TOURNAMENT
Game 1 (completed)
Name
Score
Monazamolomo
10
Exodia Tut Tut Pouet Pouet
120
Game 2
Name
Score
Monazamolomo
Exodia Tut Tut Pouet Pouet