NEMESIS
Forfeit
Forfeit
Amaterasu
NEMESIS
Forfeit
Amaterasu
Forfeit
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
Game 1 (completed)
Name
Score
NEMESIS
Forfeit
Amaterasu
Forfeit