لیگ بازی های فکری ، اتللو
Not a video game

اتللو

By خانه ریاضیات کرمان
پارک مطهری کرمان
-