True champions win from home, stay safe!
🏠 🎮 👍
GLO XI Novokuznetsk Dota 2

Good Line Open XI Novokuznetsk Dota 2

By Good Line
Online, Novokuznetsk
-