محمد شمس
vs
علی حاجی غفوری
محمد شمس
-
علی حاجی غفوری
-
DATE
DISCIPLINE
ROUND
Round 1