هادی کاظم زاده
vs
سامان شایانی فر
هادی کاظم زاده
-
سامان شایانی فر
-
DATE
DISCIPLINE
ROUND
Round 1