شایان وحید قهرمان نیا
vs
سیاوش دانشور
شایان وحید قهرمان نیا
-
سیاوش دانشور
-
DATE
DISCIPLINE
ROUND
Round 2