پدرام واثق
vs
علی زکایی
پدرام واثق
-
علی زکایی
-
DATE
DISCIPLINE
ROUND
Round 2