EPSI Montpellier
2
0
EPSI Bordeaux
EPSI Montpellier
2
EPSI Bordeaux
0
Name
Score
EPSI Montpellier
Win
EPSI Bordeaux
Loss
Name
Score
EPSI Montpellier
Win
EPSI Bordeaux
Loss