EPSI Montpellier
2
0
EPSI Bordeaux
EPSI Montpellier
2
EPSI Bordeaux
0
Nome
Pontuação
EPSI Montpellier
Vitória
EPSI Bordeaux
Derrota
Nome
Pontuação
EPSI Montpellier
Vitória
EPSI Bordeaux
Derrota