Rocket League  Wiosenne granie
Playstation 4PC

Rocket League - Wiosenne granie

By Gry-OnLine S.A.
Online
Description
-- Podstawowe informacje --
1. Turniej rozgrywany będzie w trybie 2v2 na platformach Playstation 4 i PC.
2. Maksymalna liczba uczestników wynosi 32 drużyny.
3. Każdy członek drużyny powinien posiadać konto na platformie Toornament.
4. Uczestnicy zostaną wybrani według kolejności zgłoszeń 19 kwietnia do godz. 22:00.
5. Zaakceptowani uczestnicy mają obowiązek potwierdzić swój udział 20 kwietnia od godz. 7:00 do 16:00 poprzez użycie opcji Check-in na platformie Toornament.
6. Turniej startuje o godz. 18:00, a uczestnicy mają obowiązek pojawienia się na Discordzie o godz. 17:40.
7. Uczestnicy rozgrywek mają obowiązek zaraportowania wyników spotkań poprzez platformę Toornament.
8. Przebieg poszczególnych faz turnieju:
• 1/16 finałów – start godz. 18:00, zaraportowanie wyników do godz. 18:50
• 1/8 finałów – start godz. 19:00, zaraportowanie wyników do godz. 19:50
• Ćwierćfinały, półfinały i finał – start godz. 20:00, wszystkie mecze rozgrywane musza być po kolei i mogą wystartować dopiero po dołączeniu komentatora w roli spektatora.

-- Najważniejsze terminy --
Początek rejestracji - 16 kwietnia
Koniec rejestracji - 19 kwietnia 17:00
Ogłoszenie uczestników - 19 kwietnia 22:00
Etap Check-in - 20 kwietnia od 7:00 do 16:00
Start wydarzenia: 20 kwietnia, godz. 18:00 (obowiązkowe zgłoszenie na Discordzie do godz. 18:40)
Timezone
Europe/Warsaw (UTC+01:00)
Contact
Join Discord
Prize
-- 1 miejsce --
Nagroda pieniężna 200zł. Po 100zł na członka zespołu.

-- 2 miejsce --
Nagroda pieniężna 100zł. Po 50zł na członka zespołu.
Rules
1. Ogólne
1.1 Organizatorem Konkursu jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).
1.2 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
1.3 Regulamin – poprzez rejestrację każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.
1.4 Sędzia – sędzia zawsze ma ostatnie słowo. Kierując się zasadami fair play sędzia może podejmować akcje nie opisane w regulaminie.
1.5 Zachowanie – każdy uczestnik zobowiązany jest do traktowania innych graczy z szacunkiem. Zabronione są wszelkie formy obrażania/nękania innych graczy. Uczestnicy nie przestrzegający tej zasady mogą zostać wykluczeni z udziału w turnieju.
1.6 Anulowanie turnieju – w przypadku niewystarczającej liczby uczestników organizator ma prawo anulować turniej.

2. Uczestnicy
2.1 Wymagania – każdy uczestnik turnieju musi być posiadaczem oryginalnej kopii gry Rocket League.
2.2 Identyfikacja – uczestnik musi posiadać unikalne Steam ID/PSN ID umożliwiającą jego identyfikację.

3. Czas trwania turnieju
3.1 Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w okresie od 16 do 19 kwietnia 2018 roku do godz. 17:00.
3.2 Turniej odbędzie się w dniu 20 kwietnia.

4. Format turnieju
4.1 Platforma sprzętowa i tryb – turniej rozgrywany jest w trybie 2vs2 na PlayStation 4 i PC.
4.2 Liczba uczestników – w turnieju może brać udział maksymalnie 16 drużyn.
4.3 Format - drabinka w systemie pojedynczej eliminacji (przegrany odpada), a same mecze do 2 wygranych (Best of 3).

5. Zasady meczów
5.1 Mapa – mecze mogą być rozgrywane na dowolnej mapie.
5.2 Zakładanie meczu - mecz będzie zakładany przez samych zawodników.
5.3 Czas meczu - czas meczu powinien być ustawiony na 5 minut.
5.4 Remis - w przypadku remisu mamy dogrywkę do „złotego gola.
5.6 Samochody - w turnieju dozwolone są wszystkie samochody występujące w grze.
5.7 Mutatory – brak.
5.8 Serwer – Europa.

6. Przebieg turnieju
6.1 Dnia 19 kwietnia 2018 roku spośród zarejestrowanych użytkowników wybrani zostaną uczestnicy turnieju. Reszta graczy trafi na listę rezerwowych.
6.2 Dnia 20 kwietnia 2018 roku od 7:00 do 16:00 wystartuje etap Check-in. Wszyscy wybrani uczestnicy muszą w tym czasie potwierdzić swój udział przez platformę Toornament. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, na jego miejsce wybrane zostaną osoba z listy rezerwowych.
6.3 Po zakończeniu etapu Check-in rozlosowana zostanie drabinka turniejowa.
6.4 Dnia 20 kwietnia o godz. 18:00 wystartują pierwsze mecze turnieju. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek pojawić się na oficjalnym kanale Discord turnieju o godz. 17:40. Tam mogą skontaktować się ze swoimi rywalami i o 18:00 rozpocząć swoje mecze.
6.5 W przypadku nieobecności jednego z zespołów, jego rywale wygrywają mecz walkowerem.
6.6 Uczestnicy rozgrywek mają obowiązek zaraportowania wyników spotkań poprzez platformę Toornament. Na kompletny raport składają się: zaznaczenie wyniku oraz wpisanie punktacji. W przypadku sprzeciwu jednej ze stron, należy udostępnić screenshot z wynikiem. Obie strony powinny zawsze zapisywać i przechowywać screenshoty z wynikami przez czas trwania turnieju.
6.7 Przebieg poszczególnych faz turnieju:
• 1/16 finałów – start godz. 18:00, zaraportowanie wyników do godz. 18:50
• 1/8 finałów – start godz. 19:00, zaraportowanie wyników do godz. 19:50
• Ćwierćfinały, półfinały i finał – start godz. 20:00, wszystkie mecze rozgrywane musza być po kolei i mogą wystartować dopiero po dołączeniu komentatora w roli spektatora.

7. Problemy techniczne i oszustwa
7.1 Restart może nastąpić tylko za zgodą administratora i tylko w przypadkach problemów natury technicznej.
7.2 Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry oraz stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych ułatwiających rozgrywkę. Gracz który złamie którykolwiek z tych zasad, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z turnieju.

8. Streaming
8.1 Każdy z uczestników turnieju ma prawo do streamowania swojej rozgrywki.
8.2 Akceptując regulamin uczestnicy zgadzają się na możliwość streamowania ich meczów przez organizatorów.
8.3 Wszystkie mecze od ćwierćfinałów będą streamowane na oficjalnym kanale Twitch turnieju. Organizator ma jednak prawo ograniczyć stream niektórych meczów, żeby skrócić czas trwania turnieju.

9. Nagrody
9.1 Przewidziane są nagrody dla drużyn, które zajęły I oraz II miejsce w turnieju.
9.2 Nagrody:
- I miejsce - nagroda pieniężna 200zł. Po 100zł na członka zespołu.
- II miejsce - nagroda pieniężna 100zł. Po 50zł na członka zespołu.
9.3 Nagrody – uczestnicy turnieju, którzy zajęli miejsca premiowane nagrodami, w ciągu 3 dni od zakończenia turnieju otrzymają prośbę o wysłanie na określony adres swoich danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Prośba ta zostanie wysłana na adres e-mail powiązany z ich kontem na platformie Toornament. Na przesłanie wymaganych informacji mają 20 dni. Po ich upływie nagrody przepadają. Organizator zobowiązuje się na przekazania nagród w ciągu 14 dni od otrzymania niezbędnych danych od uczestnika turnieju.

10. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
10.1 W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 z dopiskiem ,,Konkurs „Rocket League – Wiosenne granie” – Reklamacja’’. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
10.2 Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.
10.3 Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane ze względu na sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

11. Dane osobowe
11.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11.2 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz umieszczenie ich w informatyczne bazie danych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu;
b. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

13. Postanowienia końcowe
13.1 Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://www.toornament.com/tournaments/1363494934573924352/information
13.2 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: uwagi@gry-online.pl
13.3 Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.