Exodia Livreur de Pizza
5
60
Exodia Outbreak
Exodia Livreur de Pizza
5
Exodia Outbreak
60
DATE
-
STATUS
Completed
DISCIPLINE
Game 1
Name
Score
Exodia Livreur de Pizza
Exodia Outbreak