Impact Imel
5
60
Exodia Tut Tut Pouet Pouet
Impact Imel
5
Exodia Tut Tut Pouet Pouet
60
DATE
-
STATUS
completed
DISCIPLINE
Game 1 (completed)
Name
Score
Impact Imel
5
Exodia Tut Tut Pouet Pouet
60