امیر محمد رحمانی
vs
محمدرضا تشکری
امیر محمد رحمانی
-
محمدرضا تشکری
-
DATE
-
DISCIPLINE
ROUND
Round 1