ارش خامنه
vs
خسرو قیامی
ارش خامنه
-
خسرو قیامی
-
DATE
-
DISCIPLINE
ROUND
Round 2