Exodia Outbreak
2
0
Exodia Tut Tut Pouet Pouet
Exodia Outbreak
2
Exodia Tut Tut Pouet Pouet
0
DATE
-
STATUS
completed
DISCIPLINE
ROUND
Round 2
Game 1 (completed)
Name
Score
Exodia Outbreak
60
Exodia Tut Tut Pouet Pouet
5
Game 2 (completed)
Name
Score
Exodia Outbreak
60
Exodia Tut Tut Pouet Pouet
5