Terminal
39
50
Exodia Tut Tut Pouet Pouet
Terminal
39
Exodia Tut Tut Pouet Pouet
50
DATE
-
STATUS
Completed
DISCIPLINE
TOURNAMENT
Game 1 (completed)
Name
Score
Terminal
75
Exodia Tut Tut Pouet Pouet
50
Game 2
Name
Score
Terminal
Exodia Tut Tut Pouet Pouet