ULTRA INSTINC I
15
45
Otoktone Verglaçant
ULTRA INSTINC I
15
Otoktone Verglaçant
45

Players in the match

ULTRA INSTINC I

Zakayy (Kumkumdoumdoum)
No information on this player
Asb-Glour (Glour)
No information on this player
Kumzer (Kumzerlastar)
No information on this player

Otoktone Verglaçant

Shovitz (Shobeatz)
No information on this player
Lynell (Lynell)
No information on this player
Koffing (Mangiix)
No information on this player