Northern Arena 2016 - Toronto

Northern Arena 2016 - Toronto

By Canadian League of Games
Toronto
Winner
Zhangsun CC Dashou