کسری مقبلی
vs
بهزاد افشار
کسری مقبلی
-
بهزاد افشار
-
DATE
-
DISCIPLINE
ROUND
Round 1