HiChu247
vs
H3_Was_13
HiChu247
-
H3_Was_13
-
TOURNAMENT
ROUND
Round 1
Game 1
Name
Score
HiChu247
H3_Was_13