⚡️Synthesis⚡️
3
1
PedroMachado
⚡️Synthesis⚡️
3
PedroMachado
1
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
ROUND
Round 1
Game 1
Name
Score
⚡️Synthesis⚡️
PedroMachado
Game 2
Name
Score
⚡️Synthesis⚡️
PedroMachado
Game 3
Name
Score
⚡️Synthesis⚡️
PedroMachado
Game 4
Name
Score
⚡️Synthesis⚡️
PedroMachado
Game 5
Name
Score
⚡️Synthesis⚡️
PedroMachado