Bytigato - Yonnel
10
4
Firestorm - Dyzrod
Bytigato - Yonnel
10
Firestorm - Dyzrod
4
DATE
STATUS
completed
TOURNAMENT
ROUND
Round 1