امیر حسین قربانی
vs
علی اصغری
امیر حسین قربانی
-
علی اصغری
-
DATE
DISCIPLINE
ROUND
Round 2