Polityka prywatności

Najnowsza modyfikacja: 23 maja 2018 roku

Toornament SAS, francuska firma zarejestrowana pod adresem 10 rue de penthièvre, 75008 Paris, France, oraz jej podmioty przetwarzające dane techniczne są zobowiązane do ochrony twojej prywatności i zagwarantowania poufności twoich danych w Internecie (dalej „Firma”, „My” lub „my”). Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „polityką prywatności”) dotyczy wszystkich usług oferowanych osobom wykorzystującym lub odwiedzającym (zwanym dalej „użytkownikami”) stronę internetową https://www.toornament.com/ (zwaną dalej „stroną”).

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie cię o przetwarzaniu twoich danych osobowych zbieranych podczas korzystania z usług dostępnych na stronie.

Kiedy wyświetlasz inną stronę za pośrednictwem odnośnika lub adresu URL dostępnego na stronie, niniejsza polityka prywatności przestaje obowiązywać. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i do poinformowania cię o tym dostępnymi środkami. Ostatnia modyfikacja niniejszych zasad dotyczących polityki prywatności miała miejsce wraz ze wskazaną wyżej datą.

Niniejsza polityka prywatności podlega przepisom europejskim z 27 kwietnia 2016 roku dotyczącym ogólnego rozporządzenia ochrony danych.

Czym są dane osobowe?

W niniejszej polityce prywatności „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje związane ze zidentyfikowanym lub możliwym do zidentyfikowania użytkownikiem, którego można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do imienia, adresu e-mail, adresu IP (zwane dalej „danymi osobowymi”). Dane osobowe nie zawierają anonimowych informacji, które zostały odpowiednio przetworzone i uczynione nieidentyfikowalnymi – w celu nieodwracalnego uniemożliwienia ich identyfikacji.

Kiedy zbieramy dane osobowe i jakie dane zbieramy?

Możemy zbierać dane osobowe, gdy korzystasz z takich usług dostępnych na stronie, jak:

 • Odwiedzanie strony
 • Tworzenie konta na stronie i zarządzanie nim
 • Zapisywanie się do biuletynu
 • Pośrednia lub bezpośrednia rejestracja bądź uczestnictwo w dowolnym dostępnym turnieju
 • Kontakt z naszymi usługami

(zwanymi dalej „usługami”).

W przypadku każdej z dostępnych usług zbieramy jedynie dane: (i) niezbędne do zapewnienia danej usługi, (ii) niezbędne do wypełnienia kontraktu, w którym jesteś jedną ze stron, (iii) takie, na których przetwarzanie mamy od ciebie zgodę, lub (iv) niezbędne do wykonania obowiązku prawnego, który na nas spoczywa.

Zatem zebrane dane osobowe różnią się dla każdego użytkownika w zależności od tego, z jakich usług dany użytkownik korzysta.

Dane osobowe, które możemy zbierać w wyniku twojego korzystania z usług, to na przykład: adres IP, imię, adres e-mail, wiek, data urodzenia, adres zamieszkania i tak dalej.

Kiedy odwiedzasz stronę lub korzystasz z usług, możemy instalować i przechowywać pliki cookie na twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, telefonie komórkowym). Plik cookie to niewielki plik tekstowy o ograniczonym rozmiarze, którzy jest przechowywany na twoim urządzeniu końcowym, gdy odwiedzasz stronę internetową.

Pliki cookie są często używane, aby polepszyć doświadczenie korzystania ze strony (a więc np. do tymczasowego zapamiętania sesji, dzięki któremu nie musisz podawać tych samych informacji podczas kolejnych odwiedzin lub przechodzenia na inne strony). Inne pliki cookie są używane do generowania statystyk lub zapamiętywania twoich preferencji.

Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz pod adresem: https://www.toornament.com/en_GB/cookies.

W jakim celu zbierane są twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być zbierane w następujących celach, w zależności od tego, z jakich usług korzystasz:

 • Świadczenie usług lub informacji, których szukasz
 • Działanie funkcji technicznych i administracyjnych na stronie
 • Zarządzanie kontem użytkownika i powiązanymi preferencjami
 • Zapewnianie błyskawicznej usługi komunikacji
 • Monitorowanie i analiza korzystania z usług przez użytkowników
 • Mierzenie oglądalności strony
 • Wysyłanie dobranych do użytkownika reklam przez e-mail
 • Zarządzanie subskrypcjami biuletynów, powiadomień e-mail
 • Udostępnianie informacji organizatorom turniejów, w których bierzesz udział
 • Odpowiadanie na zapytania organów administracyjnych lub sądowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem

Dane osobowe zebrane w celu twojego korzystania z usług są niezbędne dla zapewnienia ci tych usług.

Pośrednie zbieranie twoich danych osobowych. W przypadku turniejów drużynowych jeden członek drużyny może zarejestrować wszystkich członków swojej drużyny w turnieju. Nie jest konieczne, by każdy członek drużyny posiadał konto Toornament przy rejestracji w takim turnieju. Wszyscy członkowie drużyny otrzymają wiadomość e-mail z informacją o rejestracji w turnieju. Jeśli chcesz wyrazić sprzeciw wobec zbierania przez nas twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Biuletyny i oferty handlowe. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania o bezpośrednim charakterze marketingowym lub komercyjnym (na przykład wysłania biuletynu z ofertami handlowymi) poprosimy o twoją zgodę. Stanie się to albo podczas tworzenia twojego konta na stronie, albo później, poprzez zaznaczenie odpowiedniego wyboru w ustawieniach konta. Zawsze masz prawo do wycofania swojej zgody: klikając bezpośrednio link anulowania subskrypcji widniejący w każdej otrzymanej wiadomości e-mail, zmieniając ustawienia konta lub kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected].

Jakie są twoje prawa i jak możesz je egzekwować?

Twoje prawa. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem masz prawo dostępu do swoich danych, korygowania ich i zgłaszania sprzeciwu. Możesz przeglądać oraz zmieniać informacje i preferencje podane podczas tworzenia konta. Możesz to robić na stronie swojego konta lub kontaktując się z nami pod poniższym adresem e-mail.

Twoje prawa od 25 maja 2018 roku. Od 25 maja 2018 roku, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, możesz egzekwować swoje prawo do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), do otrzymania swoich danych osobowych w formacie czytelnym dla maszyn (prawo do przenoszenia danych) oraz prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym indywidualnym przetwarzaniu.

Prawo do sprzeciwu. W zakresie dozwolonym przez prawo, z wyjątkiem sytuacji, w których istnieją ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych, w szczególności danych przetwarzanych bezpośrednio w celach marketingowych lub handlowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych przy wystąpieniu jednej z poniższych sytuacji lub w każdym innym przypadku dopuszczanym przez obowiązujące prawo:

 • Sprzeciwiasz się usunięciu twoich danych osobowych i zamiast tego prosisz o ograniczenie ich użycia – w przypadku bezprawnego przetwarzania (na przykład w sytuacji, gdy osoba o złych zamiarach stworzyła konto z informacjami odnoszącymi się do ciebie, jak twój adres e-mail lub inne dane osobowe).
 • Kwestionujesz dokładność danych osobowych – wówczas ograniczamy ich przetwarzanie na czas sprawdzania dokładności zebranych przez nas danych.
 • Dane osobowe nie są już potrzebne w celu przetwarzania, lecz chcesz, byśmy przechowali je w celu ustanowienia, wyegzekwowania bądź obrony roszczeń prawnych.

W sytuacji ograniczenia przetwarzania twoje dane będą, z wyłączeniem przechowywania, przetwarzane tylko za twoją zgodą lub w celu ustanowienia, wyegzekwowania bądź obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z powodu istotnego interesu publicznego.

W sytuacji zniesienia ograniczenia przetwarzania poinformujemy cię najbardziej stosowną drogą (na przykład poprzez e-mail lub pocztę tradycyjną).

Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania swoich danych w zorganizowanym, powszechnie używanym formacie czytelnym dla maszyn. Możesz wyegzekwować to prawo na stronie swojego konta lub kontaktując się z nami pod podanym niżej adresem.

Prawo do usunięcia danych. Możesz wyegzekwować swoje prawo do usunięcia swoich danych osobowych na stronie swojego konta, w panelu „usuń”. Usunięcie twoich danych osobowych odnosi się do wszelkich podanych przez ciebie danych z wyjątkiem pseudonimu używanego podczas turniejów, w których aktualnie uczestniczysz lub w których twoja rejestracja została zakończona. Pseudonim jest przechowywany dla zachowania integralności wyników turnieju oraz w celach archiwalnych i historycznych.

W sytuacji, w której zechcesz usunąć swój pseudonim, musisz skontaktować się z nami poprzez e-mail przed usunięciem swojego konta. Wyślemy ci odpowiedź w ciągu jednego miesiąca od otrzymania twojego zgłoszenia. Jeśli będzie to konieczne, ten czas może zostać wydłużony do dwóch miesięcy, zależnie od złożoności i liczby zgłoszeń.

Egzekwowanie twoich praw. Możesz egzekwować swoje prawa, kontaktując się z nami poprzez e-mail lub pocztą tradycyjną pod poniższym adresem:

Toornament – Privacy

10 rue de penthièvre

75008 Paris

E-mail : [email protected]

W sytuacji, gdy odpowiedź cię nie usatysfakcjonuje, możesz też skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail lub pocztą tradycyjną pod poniższym adresem:

Toornament – DPO

10 rue de penthièvre

75008 Paris

E-mail : [email protected]

Aby możliwe było zapewnienie poufności i ochrony danych osobowych, do zgłoszenia musisz również załączyć kopię dokumentu tożsamości.

Jeśli zgłoszenie od osoby, której dotyczą dane, jest wyraźnie bezzasadne lub przesadne, w szczególności z powodu na jego powtarzający się charakter, to w zakresie dozwolonym przez stosowne prawo możemy odmówić działania w ramach zgłoszenia lub nałożyć rozsądnej wielkości opłatę, biorąc pod uwagę administracyjne koszta udzielania wymaganych informacji.

W przypadku dalszego niezadowolenia z odpowiedzi możesz wnieść skargę do organu nadzoru (np. CNIL – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés we Francji).

Czym cechują się prawa dziecka?

Aby korzystać z naszych usług, dzieci w wieku poniżej 16 lat muszą posiadać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego (na przykład ojca, matki, prawnego opiekuna bądź jakiegokolwiek innego przedstawiciela ustawowego posiadającego odpowiedzialność rodzicielską).

Kiedy dziecko w wieku poniżej 16 lat chce zarejestrować konto na stronie, w rozsądnym zakresie dokonujemy starań, by zweryfikować, że dostęp i korzystanie z usług zostały uprawomocnione przez ustawowego przedstawiciela dziecka. Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o zgodę rodzicielską przedstawiciela ustawowego w dowolnym momencie.

Aby zweryfikować, że dziecko jest w wieku poniżej 16 lat, musi ono podczas tworzenia konta poświadczyć, że uzyskało zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.

Jak długo twoje dane są przechowywane?

Twoje dane są przechowywane w zabezpieczonym technicznie środowisku.

W zależności od przetwarzania twoich danych osobowych okres ich przechowywania może mieć różną długość.

Większość twoich danych osobowych jest przechowywana przez pięć (5) lat od twojego ostatniego użycia strony lub usługi.

Jednakże adres IP zebrany podczas odwiedzenia strony jest przechowywany przez okres jednego roku.

Pod koniec okresu przechowywania dane osobowe są bezpowrotnie usuwane z naszej bazy danych.

Kim są odbiorcy twoich danych?

Możemy przekazywać twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym i partnerom, zgodnie z naszymi instrukcjami. Co więcej, kiedy rejestrujesz się w turnieju dostępnym na stronie Toornament, akceptujesz dostęp organizatora do danych wprowadzonych przez ciebie podczas rejestracji w turnieju.

Odbiorcami twoich danych są:

 • Organizatorzy turniejów
 • Moderatorzy strony
 • Pracownicy zapewniający bezpieczeństwo strony
 • Służby policyjne w przypadku żądań prawnych dotyczących oszustwa lub dowolnych innych podstaw prawnych
 • Władze administracyjne i sądowe w przypadku żądań związanych ze sprawdzeniem lub identyfikacją osoby, w ścisłej zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem
 • Firmy, filie i partnerzy grupy

Współpracujemy również z podmiotami przetwarzającymi dane w następujących czynnościach:

 • Hosting komputerowy
 • Bezpieczeństwo komputerowe
 • Zbieranie opinii klientów
 • Analiza statystyk
 • Zarządzanie komunikacją e-mail i biuletynami

Nie sprzedajemy twoich danych osobowych żadnym reklamodawcom ani stronom trzecim. Używamy twoich danych osobowych w celu wyświetlania odpowiednio dobranych reklam, opartych na twoich preferencjach. Sporządzamy raporty związane z kampaniami reklamowymi, w szczególności statystyki, bez żadnych informacji i odniesień dotyczących danych osobowych gości lub użytkowników strony. Możesz również zablokować pliki cookie związane z reklamami na stronie „cookies”.

Co mogą robić organizatorzy turniejów z danymi zebranymi od uczestników?

Rejestracja i udział w turniejach. Usługi dostępne na stronie Toornament umożliwiają organizatorom zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników, którzy zarejestrowali się w ich turnieju. Organizatorzy turniejów są odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych zebranych w celu zorganizowania turnieju.

Jako organizator turnieju możesz określić cele i środki przetwarzania użyte do jego przeprowadzenia, w zgodzie z niniejszą polityką prywatności i przepisami związanymi z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku. Toornament działa zatem jako podmiot przetwarzający dane w imieniu organizatora, który jest odpowiedzialny za proces przetwarzania.

W sytuacji, gdy organizator turnieju zbiera dane osobowe niezgodne z przepisami niniejszej polityki prywatności lub przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku, Toornament zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta organizatora po pisemnym zawiadomieniu, chyba że w ciągu trzydziestu (30) dni organizator, który naruszył przepisy, naprawi swoje naruszenie, lub do zamknięcia konta natychmiastowo w przypadku poważnego bądź powtarzającego się naruszenia dowolnych z tych przepisów.

Dane zbierane przez organizatorów. Organizatorzy turniejów Toornament mają prawo do zbierania tych danych uczestników, które są niezbędne do przeprowadzenia turnieju. Dla przykładu, dane te mogą być powiązane z danymi osobowymi potrzebnymi do zweryfikowania, czy ktoś spełnia warunki turnieju, takimi jak wiek, adres zamieszkania lub inne potrzebne informacje. Dodatkowo organizator może poprosić uczestnika o dowód na autentyczność owych danych.

Organizatorzy turniejów Toornament nie mają prawa przy korzystaniu z usług prosić uczestników o dane osobowe, które są wrażliwe lub mogą stwarzać ryzyko (na przykład opinie polityczne, religijne, numer paszportu, karty kredytowej, ubezpieczenia społecznego).

Bezpieczeństwo danych. Organizatorzy turniejów Toornament mają obowiązek podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony strony Toornament oraz jej użytkowników i gości przed jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępem do danych osobowych zebranych w wyniku korzystania z usług, a także przed ich zmodyfikowaniem, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Prawa użytkowników. Organizatorzy turniejów Toornament mają obowiązek szanowania praw użytkowników określonych w niniejszej polityce prywatności. Zgłoś nadużycie. Jeśli uważasz, że organizator turnieju nie postępuje zgodnie z niniejszą polityką prywatności, możesz nas powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Kim jest inspektor ochrony danych?

Firma Toornament powołała inspektora ochrony danych, który odpowiada za wspieranie administratora danych w przestrzeganiu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jeśli masz pytania w związku z polityką prywatności w Toornament, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez wiadomość e-mail pod adresem [email protected].

Czy twoje dane są wysyłane poza Unię Europejską?

W przypadku korzystania z pewnych usług niektóre twoje dane osobowe mogą być wysyłane do przetwarzających dane partnerów lub podmiotów znajdujących się na obszarze Unii Europejskiej, obszarów oferujących równorzędną ochronę danych osobowych lub partnerów przestrzegających porozumienia w zakresie ochrony danych osobowych, na przykład EU–US Privacy Shield.

Organizatorzy znajdujący się na obszarach, które nie oferują równorzędnej ochrony danych osobowych. Usługi są dostępne na całym świecie, przez co niektórzy organizatorzy mogą znajdować się na obszarach nieoferujących równorzędnej ochrony danych osobowych. Tak jak wszyscy organizatorzy, oni również są zobowiązani do przestrzegania niniejszej polityki prywatności oraz ogólnego europejskiego rozporządzenia ochrony danych z 27 kwietnia 2016 roku.

W sytuacji, gdy jesteś organizatorem znajdującym się na obszarze nieoferującym odpowiedniej ochrony danych osobowych lub takim, które nie przestrzega porozumienia w kwestii ochrony danych osobowych, na przykład EU–US Privacy Shield, masz obowiązek podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zebranych w wyniku korzystania z naszych usług.

W jaki sposób chronimy twoje dane osobowe?

Wykorzystujemy różne środki w celu ochrony twoich danych przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem, a w szczególności:

 • Hasła użytkowników są zaszyfrowane w bazie danych
 • Protokół TLD pozwala na szyfrowanie danych w sieci przy wypełnianiu formularzy zawierających dane osobowe
 • Dostęp do danych osobowych jest ściśle zastrzeżony dla osób upoważnionych do wykonywania odpowiednich zadań
 • Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku Toornament zapewnia, że podmioty przetwarzające dane podejmują się przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poufności danych.
 • Wszyscy pracownicy firmy Toornament, którzy zajmują się stroną, mają świadomość zasad ochrony danych osobowych dzięki szkoleniom, spotkaniom zespołów i biuletynom.

Modyfikacje

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszych zasad polityki prywatności. W przypadku znaczącej zmiany, na przykład wprowadzenia nowego celu, poinformujemy cię z wyprzedzeniem. Chcemy w ten sposób zapewnić ci odpowiednią ilość czasu na wyegzekwowanie twoich praw zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

Niemniej jednak zachęcamy cię do regularnego czytania niniejszych zasad polityki prywatności w celu zapamiętania sposobów i środków ochrony twoich danych osobowych.

Ostatnia modyfikacja niniejszych zasad polityki prywatności miała miejsce wraz ze wskazaną wyżej datą.

Kontakt

Wszelkie informacje o naszej polityce prywatności można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] lub Toornament – Privacy – 10 rue de penthièvre, 75008 Paris, France.